Program SPO Praha

 

Alternativa pro Prahu - základní volební program do komunálních voleb v roce 2014

1) Praha transparentní a protikorupční

Chceme město bez korupce a tunelářů, je nutné odstavit od moci, vlivu a funkcí lidi nekompetentní morálně a věcně. Osoby s podílem na korupčních skandálech, ale i ty, které svoji nečinností a lhostejností rozbujení korupce napomohli, musejí opustit své pozice.

Pokusy o korupční útoky na pražské radní, zastupitele a úředníky nelze zcela vymýtit, protože vždy bude existovat soukromý zájem na ovlivnění činnosti magistrátu i úřadů městských částí, zejména v oblasti veřejných zakázek a územního plánování, ale lze je minimalizovat. Základními formami boje proti korupci jsou maximální transparentnost a veřejně dostupná majetková přiznání nejen členů rad a zastupitelstev, ale i úředníků na vedoucích funkcích. Vše o veřejných penězích musí být zveřejňováno na webu a přístupno všem, kdo projeví zájem. Všechny městské rozpočty musí mít jednotnou rozklikávací formu a veřejně kontrolovatelné musí být i jejich čerpání.

Podpoříme, aby všechny základní hospodářské činnosti města byly provozovány společnostmi stoprocentně vlastněnými městem, odmítáme však vyděračské požadavky na odkup podílů ze strany dosavadních neprůhledných minoritních akcionářů registrovaných většinou v daňových rájích.

2) Praha participativní

Chceme bránit a obhajovat základní práva všech občanů na úrovni hlavního města, ať jde o postupně vydobytá práva občanská, politická i sociální. Každý obyvatel Prahy musí mít právo mluvit do věcí veřejných a spolurozhodovat o nich nad rámec jednorázového volebního aktu a také právo na klidné dětství, vzdělání, dostupnou zdravotní péči i důstojné stáří, jakož i bezpečí a ochranu osobnosti. Proto požadujeme:

-          přímou volbu primátora občany

-          zavedení participativních rozpočtů v rámci Prahy jako celku ve výši minimálně 2 % a u městských částí ve výši minimálně 5 % objemu rozpočtu

-          povinné schvalování územních plánů místními referendy

-          snížení hranice pro platnost místních referend na 25% účast a jejich využití pro všechny dlouhodobé záměry v oblasti rozvoje Prahy

-          co největší pravomoci jednotlivých městských částí na úkor centralizovaného jednání magistrátu; magistrát nesmí zasahovat do pravomocí městských částí a přikazovat ve věcech, které si umí radnice řídit samy a mají na to právo.

3) Praha hospodárná, inovativní, vzdělaná a podnikavá

Budeme podporovat místní podnikatele, obchodníky a řemeslníky, jakož i vznik centra pomoci začínajícím podnikatelům. Podpoříme zjednodušení pravidel pro činnost řemeslníků a živnostníků. Podnikatelské subjekty nesmí být demotivovány. Členové profesních společenstev musejí být samozřejmou součástí poradních grémií, výborů a komisí městské rady a zastupitelstva. Účast zástupců podnikatelských společenstev v zásadních otázkách, jež město řeší, je prioritní.

Podporujeme formy eGovernmentu a také lepší a rovnoprávný vstup živnostníků, malých a středních firem do systému zakázek města.

Je nutné zajistit větší efektivitu a účinnost propagace Prahy jako významného evropského centra cestovního ruchu. Omezíme však některé zbytečné, neefektivní a předražené reklamní kampaně magistrátu a přidružených jednotek, které pouze stojí veřejné peníze, nemají přidanou hodnotu a vydělávají na nich jen netransparentně vybrané firmy. Oproti tomu se budeme snažit o co největší přehlednost informací na webu hlavního města Prahy.

Zajistíme vytýčení takových priorit pro čerpání podpor z programů EU, které povedou k všestrannému rozvoji Prahy a současně omezíme vliv lobbistů na průběh hodnocení a schvalování projektů. Požadujeme, aby Zastupitelstvo hlavního města a jeho Rada mohly změnit pořadí hodnocených projektů, dané nezávislým a objektivním posouzením nezávislými experty, pouze v případě podezření z nezákonného či neetického jednání žadatele či hodnotitelů.

Budeme podporovat rozšíření farmářských trhů a dovoz čerstvých potravin z venkova. Vytipujeme nové prostory s výhodným nájmem pro rozšíření sítě prodejen farmářských výrobků a zdravé výživy.

V souladu s obecným evropským i světovým trendem podpoříme rozvoj netradičních forem ekonomických aktivit na bázi sociálního podnikání, družstevnictví, obecně prospěšných společností a charity. Zasadíme se o větší ochranu zahrádkářských kolonií před zájmy developerů o atraktivní pozemky. Podpoříme znovuobnovení samosprávy v zahrádkách na bázi zájmových organizací či spolků. Podpoříme i rozvoj permakultury, využití vnitrobloků a předzahrádek domů v majetku hlavního města nejen k vytvoření zón oddychu, ale i k pěstování zeleniny či ovoce.

Je nutné provést veřejně dostupný soupis majetku města a vyvinout iniciativu k úpravě pravidel pro jeho prodej a pronájem, která upravuje zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. U objektů určených pro vydání v rámci církevních restitucí budeme důsledně kontrolovat, zda jsou dodrženy všechny právní náležitosti a v odůvodněných případech budeme usilovat o dohodu s novým provozovatelem o udržení stávajícího využití, pokud se jedná o veřejné služby. V ostatních případech budeme od církví požadovat, aby v rámci jejich charitativní činnosti byl využit nabytý majetek pro rozvoj sociálních služeb či školství.

V oblasti vzdělání podporujeme předškolní výchovu. Podpoříme vznik dětských skupin, veřejných i soukromých mateřských škol. Protože se v Praze navyšuje mírně počet dětí, nedovolíme rozprodávání městských objektů mateřinek. Ze stejného důvodu podpoříme i rekonstrukci školních budov za účelem rozšíření jejich kapacity v oblasti základního školství, které jsou v majetku města.

Zvýšíme také podporu učňovskému školství na území Prahy, s čímž souvisí pomoc při vzniku a provozu živností. Učňovské školy, ale také střední odborné školy budou podporovány zejména s ohledem na potřebu rozvoje výroby a služeb v hlavním městě.

V Praze sídlí jedny z nejprestižnějších vysokých škol v republice, proto je nutné podporovat propojení jejich spolupráce se subjekty veřejného i soukromého sektoru a jejich podnikatelské aktivity v podobě spin-off firem a podobných projektů. Je třeba účinně podpořit vědeckovýzkumnou aktivitu veřejných i soukromých vysokých škol a propagovat její inovativní výstupy. Pravidla poskytování dotací v této oblasti nastavit tak, aby prioritu měly projekty založené na inovačních aktivitách pražských škol a institucí.

4) Praha zdravá a sociální

Síť zdravotnických zařízení v Praze je rozsáhlá a není ji nutné dále až na výjimky rozšiřovat. Podpoříme naopak její efektivnější uspořádání a převod některých zařízení ze státu do vlastnictví hlavního města. V rámci dotačních programů z fondů EU i prostředků města podpoříme zejména investice do zařízení a přístrojového vybavení ambulantních specialistů, která mohou efektivněji a levněji nahrazovat některé činnosti nemocnic, zejména v oblasti prvotních a preventivních vyšetření, jakož i následné péče po operacích a dalších zdravotních úkonech. V nutných případech budeme usilovat o udělení pobytu pro specialisty ze zahraničí, naléhavá je zejména situace v oblasti zubní péče.

V oblasti zdravotního poradenství a léčitelství budeme podporovat vytvoření certifikačního střediska a přechod na licenční systém s cílem minimalizovat újmu vzniklou neodbornými zásahy do léčebné péče.

V zájmu zdravého rozvoje dětí a mládeže podpoříme rozšíření hodin tělesné výchovy na školách a vytváření zájmových sportovních a turistických kroužků.

Investice do sociální oblasti jsou investice do budoucna. Hlavní město Praha musí rozvíjet sociální jistoty od kolébky do seniorského věku. Budeme podporovat školky, či jinou formu péče pro předškolní děti, výstavbu i provoz domovů důchodců, domovů s pečovatelskou službou, jakož i péči pečovatelů v domácnostech seniorů, což je mnohdy z hlediska rozpočtu města finančně lépe udržitelné. Péče o seniory je zásadní, jelikož v Praze žije 17,2 % lidí ve věku vyšším než 64 roky. Architektura musí být vždy přizpůsobena jak nejmladší, tak i nejstarší generaci. Při výběrových řízeních se vždy musí toto kritérium zohlednit při hodnocení projektů. Podporujeme vyšší zapojení seniorů do pracovní a veřejné činnosti a rovnoprávnou spolupráci všech generací.

V klidových zónách Prahy budeme podporovat výstavbu a rekonstrukci sociálních bytů. Podpoříme vznik pražského neziskového společenství spravujícího stávající městský bytový fond s vyloučením jeho budoucího přechodu do soukromého vlastnictví. V této sféře budou podporovány startovací byty a výstavba na neziskovém principu.

Prioritou bude též hmotná, finanční, zdravotní a psychologická pomoc lidem bez domova, kteří mají zájem se postupně navrátit do společnosti. Prioritou pro nás bude též pomoc těm, kteří mají zájem se zařadit zpět do běžné společnosti a nebýt závislí na náhodných či nezákonných příjmech, a to například organizováním prací na úklidu a zvelebování okolí (obce). Budeme spolupracovat s Úřadem práce hl. města Prahy na vytváření pracovních míst pro bezdomovce ochotné pracovat, například pomocí veřejně prospěšných prací.

Velkým problémem je rostoucí zadlužení občanů hlavního města, zejména seniorů a dalších sociálně slabých jednotlivců i celých rodin. Uvědomujeme si problémy, které jim způsobuje exekuční vymáhání pohledávek provázené řadou excesů ze strany spekulantů i samotných exekutorů. Proto se zavazujeme používat exekuce jen v případě, že selžou jiné prostředky vyrovnání s dlužníky na bázi oboustranně akceptovatelné dohody. A i v tomto nežádoucím případě budeme uplatňovat všude tam, kde to bude možné, mechanismus „prvního oddlužení", kdy dlužníci budou moci v případě, kdy upadnou poprvé do dluhů vůči hlavnímu městu, využít možnosti insolvenčního oddlužení s tím, že město jako věřitel navrhne, že místo nynějších povinných třiceti budou moci jako podmínku vstupu do insolvenčního řízení zaplatit pouze deset procent svého dluhu. Teprve při opakovaném dluhu bude postupováno na základě přísnějších pravidel.

Podpoříme opatření k rychlejšímu návratu matek s malými dětmi do zaměstnání. Využijeme prostředků z Evropského sociálního fondu na podporu rekvalifikačních a zaškolovacích projektů, rozvoj podnikových školek a vytváření sdílených pracovních míst a zkrácených pracovních úvazků.

Nedopustíme omezení výhod pro seniory při využívání městské hromadné dopravy, kulturních, sportovních a turistických aktivit. Naopak budeme usilovat o jejich rozšíření na další handicapované a sociálně rizikové skupiny obyvatel, především zdravotně postižené, ženy na mateřské dovolené, studenty atd.

5) Praha bezpečná, čistá a přívětivá pro život

Prahu trápí vysoká úroveň drobné kriminality - kapesních krádeží, vykrádání domů a bytů, krádeží dopravních prostředků včetně bicyklů, rozkrádání a ničení veřejného majetku tzv. sběrači kovů a vandaly. Neúnosná je i aktivita překupníků drog, nepoctivých podomních prodejců, „šmejdů" z předváděcích akcí, pasáků a dalších osob pohybujících se za hranou zákona. Neúnosně velké je množství heren, kasin a dalších míst hazardu. Vítáme iniciativy městských částí k omezení hazardu nebo k úplnému zákazu. Tyto iniciativy však musejí být podpořeny a koordinovány z úrovně hlavního města jako celku, neboť hrozí, že se zrušené provozovny hazardu jen přesunou do jiných lokalit.

Podpoříme vytěsnění erotických služeb z ulic a pololegálních nočních klubů do středisek se speciální licencí, s evidencí poskytovatelů, řádnou a daňově kontrolovatelnou evidencí jejich příjmů.

Na práci městské policie hlavního města Prahy je proto třeba klást mnohem větší nároky než nyní. Je naprosto nepřijatelné, aby tato bezpečnostní složka plnila pouze funkci výběrčího pokut za drobné dopravní přestupky s nízkou společenskou nebezpečností či dokonce se stávala centrem korupce. Prioritou je ochrana života, zdraví a majetků občanů. Městská policie a strážníci musí být zpětně kontrolovatelní od občanů a zpětná vazba na jejich činnost je naprosto zásadní. Neprofesionálové nemají v ulicích co dělat. Kariérní řád městské policie nesmí být založen na počtu vybraných pokut za špatné parkování. Snížíme také počty strážníků v kancelářích a všeobecně jsme za to, aby policisté měli přidělené menší okrsky, za které mají zodpovědnost - tj. aby strážník měl blíže k lidem, byl jejich pomocníkem. Pokud bude bezpečno v ulicích, pomůže to jak běžným občanům, tak i podnikatelům. Praha musí být skutečně bezpečná, čemuž by měl pomoci i větší výskyt pěších hlídek v ulicích.

Budeme podporovat akce integrovaného záchranného systému, včetně Armády ČR, při cvičení proti teroru, či naopak přírodním katastrofám. Při současné situaci v neklidném světě je vhodné být vždy připraven.

Budeme požadovat od státních orgánů větší dohled nad potravinovým dovozem, nad potravinovými řetězci na území hlavního města z hlediska hygieny a bezpečnosti.

Jedno ze základních práv každého svobodného občana je právo na svobodu pohybu a přepravy. Jsme si vědomi, že MHD na území Prahy je velice komplexní systém, který ročně přepraví 1 miliardu osob, a proto nabídka a kvalita systému musí být postupně zvyšována, ovšem nikoli na úkor nadmíru se zvyšujícího dluhu Dopravního podniku. Hromadný dopravní systém musí zvýšit svobodu a uvolnit silnice individuální dopravě a těm, kteří se z jakéhokoli důvodu nechtějí pomocí MHD pohybovat. Zásadní je dotažení linky metra A z Motola na Zličín, vybudování linky metra D jako spojky mezi ostatními linkami, dobudování bezbariérových vstupů pro všechny stanice metra.

Parkoviště P+R musí být bezpečné, aby pro občany, kteří zde nechají své vozidlo, mohl být přesun městskou hromadnou dopravou skutečně zajímavou alternativou

Provozovatele vozů TAXI budeme více podrobovat kontrolám, aby byla taxislužba za určitých podmínek zajímavější volbou, než za současného stavu, kdy je situace nepřehledná a některé praktiky jsou více, než podivné. Nepoctivým taxikářům je nutno okamžitě odebrat licenci.

V Praze je téměř milion registrovaných vozidel, z čehož jsou dvě třetiny osobních, další doprava se dostává do hlavního města z jiných regionů, proto považujeme za nutné, aby silniční komunikace byly v dobrém stavu. V současnosti je v hlavním městě také větší nehodovost, čili budeme úseky na silnicích zpřehledňovat. Ne ovšem za cenu zbytečných dopravních omezení. Oprava stávajících komunikací musí být vždy dobře připravená, efektivní a hlavně rychlá. Absolutní prioritou je dokončení vnějšího a vnitřního pražského silničního okruhu a odlehčení centru. Za cíl si také klademe přípravu poplatků pro tranzitní dopravu pro nerezidenty, ovšem až pro situaci, kdy bude skutečně alternativou objízdná trasa kolem hlavního města. Podpoříme iniciativy ke zřízení nízkoemisních zón v centru města s výjimkou pro místní obyvatele a dále zdravotně postižené či jinak handicapované občany, včetně nerezidentů. Podpoříme realizaci projektů sdílení vozidel za minimální poplatek. Dosavadní systémy jsou neúnosně drahé ve srovnání se sousedními zeměmi a málo rozšířené. Sdíleným automobilům umožníme volný vjezd do nízkoemisních zón a na parkoviště pro místní rezidenty. Za nejvhodnější typy vozidel pro sdílení považujeme elektromobily s minimálním dopadem na životní prostředí. Podobně podpoříme i rozšíření míst pro půjčování kol.

Jelikož je Praha důležitý dopravní uzel, je pro nás prioritou zabezpečit bezproblémové a rychlé spojení mezi letištěm a železničními i autobusovými nádražími. Samotné letiště Praha je stavba světového významu a krom spojení železnicí s městem budeme podporovat jeho případné rozšíření, pokud tento projekt schválí obyvatelé dotčených lokalit v místním referendu a nedojde k dalšímu zatížení životního prostředí. Jednoznačně odmítáme privatizaci pražského letiště.

Vltavu, jako životní tepnu Prahy, budeme udržovat včetně jejího okolí a budeme pokračovat v budování dalších protipovodňových zábran či jiných opatření proti povodním. Považujeme za potřebné přijímat opatření směřující k dobudování protipovodňových opatření podle zkušeností z let 2002 a 2013 dimenzovaných minimálně na stav vody v roce 2002 .

Právo na kvalitní životní prostředí je nezcizitelné pro všechny občany, Pražany nevyjímaje. Obyvatelé hlavního města musí mít informace o městě, ve kterém žijí a to včetně těch o životním prostředí. V místním tisku a na webových stránkách musí být tyto informace snadno dostupné. Stojíme si za tím, že občané musí mít právo zasahovat do rozhodnutí, ve kterých se jedná o životním prostředí, kdy by tyto změny jasně ovlivnily kvalitu života. Zásadní slovo v rozhodování musejí mít také městské části.

V otázce nakládání s odpady se prokázalo, že spalovna Malešice je moderní zařízení na likvidaci odpadu, které si zaslouží velice dobrou údržbu. Nejenom, že pomáhá při nakládání s odpady, ale též proměňuje odpady svezené z území města v elektrickou a tepelnou energii. Koncepce politiky s odpadem musí být dlouhodobá a musí zahrnovat recyklaci, třídění a znovuvyužití. Podporujeme další rozvoj třídění komunálního odpadu, zejména v oblasti elektro a bioodpadu, dále rozšíření činnosti sběrných dvorů.

Praha musí být město pořádku, k čemuž pomůže nejen činnost strážníků, ale také s tím související čistota města, kterou hyzdí nejen odpadky, ale také trus holubů a psů. Částečně s tímto problémem pomůže více lidí ve veřejných úklidových pracích, ale zásadní je, že úklid nesmí nikdy utuchat. Čistotu Prahy je třeba pojímat jako neustále probíhající činnost.

Protože pobyt ve městě může být někdy vyčerpávající, Pražané a návštěvníci hlavního města mají právo si někde odpočinout a alespoň částečně uniknout od znečištěného ovzduší. Sportovní vyžití a odpočinek souvisí značně s městskou zelení, u které nedopustíme zánik ve jménu pochybných developerských projektů. Naopak, parky musí být místy, kde může rekreačně sportovat každý. Zelené ostrovy jsou místem odpočinku a vyžití obyvatel. Navíc sport slouží jako prevence kriminality a drogové závislosti, ale i některých zdravotních problémů.

Budeme podporovat další rozšíření cyklostezek, cest vhodných pro inline bruslení a značených turistických tras. Náklady na tyto aktivity musejí být však úměrné cílům.

6) Praha kulturní, evropská a světová

Praha je významné světové středisko město kultury s mnoha památkami zapsanými na seznam UNESCO. Proto jsou investice do kulturních památek investicí potřebnou a návratnou, jde o nejen o podporu cestovního ruchu, ale i o udržování našeho kulturního dědictví. Občané musí mít právo zasáhnout svým hlasem do podivných projektů, v jejichž rámci bychom mohli přijít o kulturní dědictví. Budeme usilovat o vyřešení problému některých dlouho nevyužitých staveb s dějinnou hodnotou, jako je například Strahovský stadion. Chátrající historicky hodnotné stavby musí být zachráněny pro budoucí generace. O osudu architektonicky zajímavých děl musejí rozhodovat referenda, jelikož občan má právo si říci, v jakém městě chce žít. Soukromý zájem developerských firem musí být podřízen zájmu veřejnému, a proto je důležitá informovanost a průhlednost včetně naslouchání přání obyvatel. Některé projekty záchrany a rekonstrukce památek lze zařadit do systému participativního rozpočtu. V případě ignorance soukromých majitelů památkových objektů ohledně nezbytných úprav nebudeme váhat s rázným postupem, včetně iniciace vyvlastnění ve veřejném zájmu.

V kulturní oblasti také navážeme na rozšířenou síť Městské knihovny. Pobočky musí být nejen místy, kde se půjčují knihy, ale i místem, kde budou vznikat občanské vazby, skutečným kulturním centrem v místě bydliště. Jedině tak můžeme spojovat atomizovanou společnost a podporovat zájem lidí o to, aby se starali o své místo života. Budeme tím učit k zodpovědnosti za veřejný prostor. V minulosti počet poboček neustále klesal, nyní je třeba tento trend minimálně zastavit. Budeme také podporovat kulturní události v hlavním městě. Budeme podporovat výstavbu nové budovy knihovny dle návrhu architekta Jana Kaplického.

Praha má jednu z nejhustších sítí divadel nejen v Evropě, ale i na světě. Je třeba zprůhlednit systém grantů divadelním společnostem a učinit jej spravedlivějším.

Praha zaznamenává nárůst počtu návštěvníků, v roce 2012 jich bylo ubytováno téměř 5,4 milionu. Hlavní město je tradičně nejnavštěvovanější destinací v celé ČR. Považujeme proto za nutné podpořit vzdělanost průvodců a rozšířit jejich certifikovanost, zavést odborné zkoušky a certifikát v průvodcovství v Praze a rozšiřovat o něm povědomí. Praha musí též rozšiřovat síť partnerských měst po celém světě.

Nedostatečná je intenzita kongresové turistiky. Situace okolo pražského Kongresového centra je nadále neúnosná a možnosti pořádání velkých světových kongresů a dalších podobných akcí jsou tak omezené. Přitom Kongresové centrum skýtá příležitosti pro velké kulturní události - koncerty, divadelní, operní a muzikálová představení. Podpoříme přidělení finančních prostředků pro rekonstrukci tohoto objektu, který se může časem stát kulturní památkou.

Praha, jako městská aglomerace, bude spolupracovat s venkovem a menšími českými městy, kam obyvatelé hlavního města jezdí na rekreaci. Budeme navazovat partnerství s různými oblastmi, kde se Praha bude prezentovat, čímž budeme zvyšovat počet českých turistů, kterých je v Praze v tuto chvíli kolem desetiny. Prezentace se samozřejmě neomezí jen na české oblasti.

7) Praha občanům, občané Praze

Stojíme za heslem „Ne člověk pro úřad, ale úřad pro člověka". Úředníci musí být stoprocentní profesionálové, otevření a vstřícní. Totéž platí i pro městské strážníky, zaměstnance Dopravního podniku a dalších podniků služeb hlavního města.

Za naprostou nezbytnost považujeme aktivní zapojení občanů do městského plánování, rozhodování, realizace projektů a jejich kontroly. Proto podpoříme co nejširší zapojení spolků, občanských sdružení, veřejně prospěšných společnosti, církevní charity a dalších neziskových subjektů do systému veřejné správy.

Podpoříme všechny formy občanských aktivit, které na bázi dobrovolnictví vytvářejí nové hodnoty a zkrášlují naši metropoli, jako například zahrádkaření, včelařství, výstavbu drobných veřejných objektů. Postaráme se, aby se zaměstnanci městských podniků dobrovolných aktivit pravidelně zúčastňovali, a budeme apelovat i na další instituce a podniky na území hlavního města, aby tyto veřejně prospěšné akce podpořily.

Praha jako hlavní město země, jako klíčový dopravní uzel České republiky, jako aglomerace se soustředěním špičkových zdravotnických zařízení a jako místo konání největších sportovních, kulturních a společenských akcí nemůže svůj rozvoj financovat pouze z vlastních zdrojů. Proto zvýšíme tlak na vládu, aby především v oblasti dopravní infrastruktury významně zvýšila svoje výdaje v Praze, protože tyto investice slouží nejen Pražanům, ale doslova celému státu.